Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Groepstraining: een dienst die TFS aanbiedt zoals kenbaar gemaakt in de studio waarvoor een Lid zich kan aanmelden zoals bedoeld in artikel 8.

Inschrijving: een inschrijving waarmee een natuurlijk persoon Lid wordt op de wijze zoals omschreven in artikel 2-A.

Lid: de natuurlijke persoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschap: de overeenkomst die ontstaat tussen TFS en een Lid door inschrijving op de wijze zoals beschreven in artikel 2-A met eventuele wijzigingen zoals beschreven in 2-B bestaande uit het basislidmaatschap en/of eventueel Personal Training en/of andere diensten zoals vermeld op het inschrijf- of wijzigingsformulier. De overeenkomst bestaat zodoende uit het inschrijf- en eventueel wijzigingsformulier en deze Algemene Voorwaarden.

Personal Training: de persoonlijke of aan maximaal twee personen gegeven fitness training door een personal trainer.

TFS: The Fitness Studio, de fitnessclub, gelegen aan Nevelgaarde 4, 3436 ZZ te Nieuwegein

TFS Pas: toegangspas voor The Fitness Studio.

ARTIKEL 2: HET LIDMAATSCHAP

A)Lid worden bij TFS geschiedt door het papieren inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en bij TFS in te leveren. Het Lidmaatschap is persoonsgebonden en is niet overdraag.

B) Wijziging van het Lidmaatschap door uitbreiding of afmelding van extra diensten welke op het wijzigingsformulier zijn aangegeven geschiedt door het papieren wijzigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en bij TFS in te leveren. Wijziging van het Lidmaatschap laat de initiële contractduur van het Lidmaatschap zoals overeengekomen op het inschrijfformuler onverlet.

C) Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2-D, is een Lid  lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start.

D) Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van TFS, kan een natuurlijk persoon, indien gewenst, op een wachtlijst worden geplaatst.

E) In het geval van speciale acties kan TFS aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

F) Een Lid heeft de mogelijkheid het Lidmaatschap maximaal eens per zes maanden voor een periode van minimaal en maximaal veertien dagen te bevriezen. Bevriezen van het Lidmaatschap dient door het Lid per e-mail of per brief te geschieden aan TFS met inachtneming een termijn van een kalendermaand voor ingang van de  bevriezingdatum. De periode van veertien dagen wordt verlengd op de duur van het Lidmaatschap.

G) Een Lid heeft de mogelijkheid het Lidmaatschap maximaal eens per 3 maanden om te zetten naar een ander Lidmaatschap (met uitzondering van Personal Project). De administratiekosten hiervan bedragen €10,-

H) Indien een Lid naar de beoordeling van TFS aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, zwangerschap of letsel blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van het Lidmaatschap, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds het Lidmaatschap te bevriezen met inachtneming een termijn van 30 dagen voor ingang van de bevriezingsdatum. Na 16 weken wordt het lidmaatschap automatisch hervat.

Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van The Fitness Studio – deugdelijk bewijs.

I) Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

J)De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

ARTIKEL 3: TFS PAS

A) TFS blijft te allen tijde eigendom van TFS Pas.

B) Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van TFS Pas dient het Lid dit te melden bij TFS, waarna TFS Pas geblokkeerd wordt. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht.

C) Na verlies of diefstal kan TFS Pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van TFS Pas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de studio, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

D) Uitsluitend op vertoon van een geldige TFS Pas krijgt een Lid toegang tot TFS. TFS heeft het recht te controleren of Leden rechtmatig binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN EN FACILITEITEN

A) TFS bepaalt de openingstijden waarvan gebruik gemaakt kan worden van de studio.

B) TFS is gerechtigd om de studio geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

C) TFS is gerechtigd de openingstijden, huisregels, aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s tijdelijk of blijvend te wijzigen.

D) TFS is gerechtigd de studio voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft in een dergelijke situatie geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

ARTIKEL 5: TERMIJN LIDMAATSCHAP EN BETALING

A) Een Lidmaatschap bij TFS wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven op het inschrijfformulier vanaf de ingangsdatum zoals genoemd op het inschrijfformulier welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan.

B) De contributie voor het lidmaatschap en Personal Training wordt tussen de 24e en 26e van de maand via SEPA automatische incasso tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand geïncasseerd. Indien de ingangsdatum gelegen is op een andere dag dan de eerste dag van de maand zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand berekend worden naar rato van het aantal dagen waarop het Lidmaatschap in de betreffende maand geldig is.

C) Bij niet tijdige ontvangst door TFS van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld middels een betalingsherinnering, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. TFS is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle lidmaatschapsgelden, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van het Lidmaatschap, inclusief alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ineens te voldoen.

D) Wanneer het lid een stornering uitvoert, zonder overleg en goedkeuring van The Fitness Studio, zullen er €10,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

E) TFS Pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan TFS het Lidmaatschap met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van het Lidmaatschap, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

F) TFS behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om het Lidmaatschap als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid de tariefswijziging binnen drie (3) maanden na het sluiten van het Lidmaatschap plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld BTW wijzigingen, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding van het Lidmaatschap.

K) Indien het Lid geen gebruik maakt van het Lidmaatschap vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

A) Beëindiging van het Lidmaatschap geschiedt door opzegging. Een lid kan het Lidmaatschap welke is aangegaan voor de duur zoals vermeld op het inschrijfformulier niet tussentijds opzeggen behoudens in de situatie zoals omschreven in artikel 6-E. Opzegging dient door het Lid per e-mail of per brief te geschieden gericht aan TFS , Nevelgaarde 4, 3436 ZZ, IJsselstein. Bij opzegging per e-mail of brief dient de naam van het Lid en het klantnummer vermeld te worden. Als het Lid zijn Lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per e-mail opzegt, wordt het Lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.

B) Indien het Lidmaatschap is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen, berekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de opzegging wordt gedaan.

C) TFS behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door TFS, het Lid de toegang tot de studio te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. TFS behoudt zich tevens het recht voor het Lidmaatschap te beëindigen als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneer of in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid. Bij ontbinding van het Lidmaatschap worden alle voor de resterende duur van het Lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

D) Opschorting van het Lidmaatschap door een Lid om welke reden dan ook is niet toegestaan.

E) Indien een Lid naar de beoordeling van TFS aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van het Lidmaatschap, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds het Lidmaatschap te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen berekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de opzegging wordt gedaan.

F) Indien TFS zijn onderneming eindigt, dan is tussentijdse opzegging van het Lidmaatschap door TFS mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terug betaald.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

A)Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van Groepslessen, voedingsadviezen, fitness-schema´s, Personal Training en/of andere diensten waaronder mede wordt verstaan het gebruik maken van de parkeerfaciliteiten welke door TFS worden aangeboden is geheel voor eigen risico van het Lid. Een Lid dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan TFS.

B) Schade aan de apparatuur is voor rekening van TFS, tenzij sprake is van opzet (vandalisme) of bewuste roekeloosheid.

C) TFS en de voor hem of in zijn opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële, immateriële schade of gevolgschade als gevolg van enig ongeval / letsel van het Lid.

D) Het Lid zal zowel TFS als de voor hem of in zijn opdracht werkzame personen vrijwaren voor aanspraken (van derden) voor materiële, immateriële schade of gevolgschade.

E) TFS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

F) TFS kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

ARTIKEL 8: GROEPSLESSEN EN PERSONAL TRAINING

A) Voor deelname aan een ingeroosterde Groepsles is een Lid verplicht zich minimaal 12 uur voor aanvang van de betreffende Groepsles aan te melden. Aanmelden geschiedt via www..thefitnesstudio.nl en/of mobiele applicatie (app).

B) Afspraken voor Personal Training worden in onderlinge afstemming tussen het Lid en de personal training gemaakt. Afmelden voor een afspraak voor Personal Training dient minimaal 24 uur van te voren middels een tekstbericht via de telefoon (SMS) of e-mail te geschieden. Indien niet tijdig wordt afgemeld is het Lid de betaling voor de betreffende Personal Training verschuldigd.

C) Voor Groepslessen en Personal Training en/of andere diensten zoals aangegeven op het inschrijf- of wijzigingsformulier kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.

D) Indien een Lid niet op komt dagen voor een aangemelde Small Group Training, worden er €2,50 no-show kosten in rekening gebracht per automatische incasso. Tariefsaanpassingen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding van het Lidmaatschap.

E) In geval van een no-show bij Personal Training wordt het afgesproken tarief in volledig in rekening gebracht.

ARTIKEL 9: BEËINDIGING LIDMAATSCHAP VOOR PERSONAL TRAINING

A) Het beëindigen van Personal Training en/of andere diensten zoals aangegeven op het inschrijf- of wijzigingsformulier is mogelijk op de wijze zoals omschreven in artikel 2-B. Beëindiging geschiedt tezamen met de opzegging van het Lidmaatschap dan wel door zelfstandige beëindiging met inachtneming van tenminste een maand opzegtermijn gedurende de looptijd van het Lidmaatschap,

B) TFS kan nadere voorwaarden stellen aan Groepslessen en/of Personal Training en/of andere diensten zoals aangegeven op het inschrijf- of wijzigingsformulier, waaronder ook diensten die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT, HUISREGELS EN GESCHILLEN

A) Op het Lidmaatschap en deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met TFS aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

B) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van het Lidmaatschap tussen het Lid en TFS zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

C) Door zijn/haar inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van TFS te accepteren en hiernaar te handelen.

D) Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van TFS zijn terug te vinden op www.thefitnesstudio.nl en op te vragen bij de balie van TFS.

Versie 1.2, 18 december 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN THE FITNESS STUDIO

 

The Fitness Studio, Nevelgaarde 4, 3436ZZ Nieuwegein.

KVK :30255466

BTW:NL002193422B36,

Tel: 030-6041958

Email: info@thefitnessstudio.nl